?

Log in

No account? Create an account
Klp - 16 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Klp - 16 [Aug. 22nd, 2007|09:29]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


Man rodos, šitas kažkada čia buvo.

2007 07 24
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
17:36 (UTC)
"Kur aš jus mačiau", ežy... Vypsnis toks iš tikrųjų kaip buvusio. Bet nepagautas nesikartoja. Ot žiurkė spygliuota!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: maturegirl
07:55 (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)