?

Log in

No account? Create an account
Keisti tie estai... - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Keisti tie estai... [Sep. 7th, 2007|11:00]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą
bebralizdis
[zalias_bebras]


Architektūra čia fonas. Atkeipkite dėmesį į piktogramą transparanto kairyje... Paraginimas ar perspėjimas turistėms? ;)
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
From: zalias_bebras
08:26 (UTC)
O, tiksliai! :))) Pataisysiu tuoj...
(Reply) (Parent) (Thread)