?

Log in

No account? Create an account
Riga, Latvia (Che) - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Riga, Latvia (Che) [Sep. 21st, 2007|15:04]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
[Tags|]

Riga

Atrodo, patobulintas šis (kadravau, kad nesimatytų violetinių rašliavų):
http://community.livejournal.com/bebralizdis/97779.html
linkReply

Comments:
[User Picture]From: saules_dukte
15:03 (UTC)
ooo :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
15:22 (UTC)
pasitaiko gi sutapimu :-)
(Reply) (Parent) (Thread)