?

Log in

No account? Create an account
Dar kartą Bokšto g. - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Dar kartą Bokšto g. [Oct. 14th, 2007|21:00]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 10 05
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
19:38 (UTC)
Kūrėjas aktyviai skatina pažvelgti į tą Visatos kūrinijos pusę, kurią tradiciškai vadiname blogąja ir nuo kurios esame linkę sukti akis - o gal ūmai tvykstelės joje kas nors nuostabaus?!..

O gal imsime dar labiau vertinti gerąją
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
21:13 (UTC)
dar kitaip ta puse vadiname Rudąja
(Reply) (Parent) (Thread)