?

Log in

No account? Create an account
September 2nd, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

September 2nd, 2007

Vieši sekmadienio eilėraščiai, 1: "Vasaros pabaiga" (Aidas Marčėnas) [Sep. 2nd, 2007|22:50]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Sekmadieniais rodysiu Bebralizdyje išneštus į viešą erdvę eilėraščius. Tik ne savo rašytus, kaip kažkada jie čia. Esmė ne tai. Nebeišjungiamus ir nesibaigiančius, prie kurių vis sugrįši.

Padovanokit po vieną tokį iš savųjų - užteks pavadinimo ir autoriaus komentaruose. Turėčiau perskaityt originalo kalba. Būtų labai ačiū.

Eilėraštis kopijuotas iš leidinio "50 eilėraščių / Aidas Marčėnas" (Baltos lankos, 1999).dar 4Collapse )

Išganytojo (Senamiestis); fotografuota 2007 09 02
link9 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 2nd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]