?

Log in

No account? Create an account
September 29th, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

September 29th, 2007

WORK HARD, DIE YOUNG [Sep. 29th, 2007|17:52]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
Jei tai pats iš savęs vyptelėjo darbininkas, jis nemirs statybose.

O šitas postas dailiai sietųsi su būsimu pirmadieniniu.

Prašau...dar 2Collapse )

Santariškių (Santariškės); fotografuota 2007 03 29
linkpost comment

Bokšto g. [Sep. 29th, 2007|21:29]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


+3Collapse )

2007 09 28
link7 comments|post comment

navigation
[ viewing | September 29th, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]