?

Log in

No account? Create an account
October 23rd, 2007 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

October 23rd, 2007

Švedija. Upsala. Nežinomas studentas [Oct. 23rd, 2007|06:21]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
Nežinomo studento atvaizdas.

Uppsala

naktis, šaltaCollapse )
linkpost comment

Švedija. Stockholmas. SuperSonic [Oct. 23rd, 2007|06:29]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[poluden]
Hej! Jog er super sonic donkey. Hej då!

Stockholm

Stockholme neradau nei stensilų, nei idomesnių piešinių. Užtat ten daug tausojančių sienas lipdukų :-)
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | October 23rd, 2007 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]