?

Log in

No account? Create an account
March 4th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

March 4th, 2008

"Užrašus ant sienų būtina suderinti"; iš "Lietuvos ryto" priedo "Sostinė" (2008 02 27) [Mar. 4th, 2008|18:32]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, ]dar 1Collapse )

Straipsnelio autorius visiems netikėtai perbėga į chuliganų pusę ir skaniai tyčiojasi iš "tėpt brūkšt voleliu per grafitą firmine spalva" saugrafiečių, pavadindamas juos miesto puoselėtojais. Nesugebėti bent dažymo juostelės užsiklijuot vienoje pagrindinių Senamiesčio gatvių, mjo, profesionalai... Vertinant vizualiai, tai tiek pat tvarkymas, kiek tepliojimas.

"Neilgai ant vieno Trakų gatvės namo..." Kiek - "neilgai"? Nuo kada? Užpraeito pirmadienio? Praeitų metų lapkričio? Ar iš piršto laužei?

Ką tu apie tai žinai? Kaip stengiesi sužinoti? Kodėl rašai didžiausiame dienraštyje, jeigu - nieko ir niekaip?

dar 1Collapse )

Esmės nepagauni, išpurkštos juodu ant vos ne balto žalsvame. Žiūrėk, matantis tau net paryškino: http://cinamonas.livejournal.com/243378.html .

Tfu
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 4th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]