?

Log in

No account? Create an account
May 7th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

May 7th, 2008

Vinys [May. 7th, 2008|23:35]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , , , , , , ]dar 1Collapse )

Geriausias darbelis Birštone iš tų, kuriuos mačiau.

Dar paminėtinas "I love Liną B." ar panašiai.

Snausk, kol gali, kurorčiuk. Graffiti turistai turbūt jau kelyje.

dar 8Collapse )

Fotografuota 2008 05 05
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 7th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]