?

Log in

No account? Create an account
December 9th, 2008 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 9th, 2008

Ponas Supaslou ir aš [Dec. 9th, 2008|22:05]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|]

Vieną vakarą sužinojau, kad jis yra. Pamačiau, kad pro čia praėjo. Jo grafinis pėdsakas man pasirodė gilesnis nei kitų, išsiskiriantis.Ž.(ygimanto) Liauksmino (Senamiestis); fotografuota 2008 11 16
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 9th, 2008 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]