?

Log in

No account? Create an account
December 28th, 2010 - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

December 28th, 2010

Don't step on the line! [Dec. 28th, 2010|23:12]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
[Tags|, , ]

Oh, don't step on the line!dar 1Collapse )

Iš tų lyg ir labai paprastų, bet staiga tampančių dideliais. Netgi neįtikėtinų. Kažkur Vilniuj vaikšto žmogus, kuriam šovė į galvą užrašyt ant kelio ženklo tai!

(Be abejo, subjektyvu.)

Vienas šių metų favoritų.

Upės 2010 gruodį
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 28th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]