?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Budėk! [Feb. 24th, 2010|23:27]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]


Pylimo 2009 11 17
linkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
07:30 (UTC)
...ir jie turi stikerį! :]
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
23:55 (UTC)
http://www.maps.lt/map/default.aspx#obj=582374|6061187|Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas|&xy=582375,6061180&z=2000

"Patvirtintas Statuto pakeitimas ir dėl organizacijos būstinės. Nuo šiol Lietuvos skautų sąjungos būstinės adresas yra Pylimo g. 11-1, Vilnius"
(Reply) (Parent) (Thread)