?

Log in

No account? Create an account
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Liejyklos g. [Mar. 16th, 2007|22:26]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[maturegirl]


2007 03 16
linkReply

Comments:
[User Picture]From: dusimtaidevyni
20:51 (UTC)
Esu šaudęs į Kitą Žmogų iš dviračio pompos pagamintu šautuvu, užtaisomu žalia bulviena. Šūvio garsas iš tiesų menkutis
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: poluden
23:52 (UTC)

jo, muzika garsesne

(Reply) (Parent) (Thread)