?

Log in

No account? Create an account
Prašymas pakeisti spalvą - Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]

[ comminfo | comminfo ]
[ archive 1 | archive 1 ]
[ archive 2 | archive 2 ]
[ our links | our links ]
[ ----1---- | ----1---- ]

Prašymas pakeisti spalvą [Mar. 27th, 2007|21:01]
Bebralizdis: stebime gatvės kūrybą

bebralizdis

[dusimtaidevyni]
panaudotų nuorodų ("visited link"). Į ne tokią pat švelniai rožinę kaip įrašo fono ("entry background"). Gal kuriam iš meinteinerių pakiltų ranka
linkReply

Comments:
[User Picture]From: cocaine_nose
18:35 (UTC)
Ok?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: dusimtaidevyni
22:17 (UTC)
Aš už #ffffff. Bus gražu! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: cocaine_nose
05:32 (UTC)
Ok.
(Reply) (Parent) (Thread)